Doporučený postup ochrany dat byl upraven následovně

1. Informácie o ochrane údajov


Robert Bosch, spol. s r. o. (ďalej „Bosch“, príp. „My“ alebo „Nás“) teší návštevnosť našich internetových stránok a mobilných aplikácií (spolu aj „online ponuka“) a váš záujem o náš podnik a naše výrobky.

2. Robert Bosch, spol. s r. o. rešpektuje vaše súkromie


Ochranu vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov, ako aj bezpečnosť všetkých obchodných údajov vnímame ako dôležitú požiadavku, ktorú zohľadňujeme v našich obchodných procesoch. Osobné údaje získané pri vašej návšteve našich online ponúk spracovávame diskrétne a výlučne v súlade so zákonnými ustanoveniami. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií sú súčasťou našej podnikovej politiky.

3. Prevádzkovateľ


Za spracovanie vašich údajov zodpovedá Robert Bosch, spol. s r. o.; výnimky sú vysvetlené v týchto upozorneniach o ochrane údajov.

Naše kontaktné údaje sú:
Robert Bosch, spol. s r. o.
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 31355579
Mená osôb oprávnených k zastupovaniu: Milan Šlachta, Karol Ondruš, Nora Houšťavová
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 5514/B

4. Získavanie, spracovanie a používanie osobných údajov


4.1. Kategórie spracovávaných údajov

Spracovávajú sa nasledovné kategórie údajov:
 • - komunikačné údaje (napr. meno, telefón, e-mail, adresa, IP adresa)
 • - základné údaje zmluvy (zmluvný vzťah, záujem o výrobky, príp. zmluvy)
 • - história zákazníka
 • - vyúčtovanie na základe zmluvy a platobné údaje
 • - informácie (od tretích osôb, napr. z agentúr poskytujúcich informácie o súkromných alebo obchodných pomeroch iných, z verejných zoznamov)
 • - údaje v partnerských programoch (statusy, body, bonusy).

4.2. Zásady

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu, teda napríklad mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy, údaje zmluvy, účtovnícke údaje a vyúčtovacie údaje, ktoré sú vyjadrením identity osoby.

4.3. Účely spracovania a právny základ

My a nami poverení poskytovatelia služieb spracujú vaše osobné údaje na nasledujúce účely:
 • 4.3.1. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: Náš oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).
 • 4.3.2. Poskytnutie tejto online ponuky (právny základ: zmluvné plnenie).
 • 4.3.3. Na zistenie porúch a z bezpečnostných dôvodov (právne základy: splnenie našich záväzkov v oblasti bezpečnosti údajov a oprávnený záujem na odstránení porúch a na bezpečnosti našich ponúk).
 • 4.3.4. Vlastná a cudzia reklama, ako aj prieskum trhu a meranie dosahu v zákonom povolenom rozsahu príp. na základe súhlasu (právny základ: Súhlas/oprávnený záujem na priamom marketingu, pokiaľ je to v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a hospodárskej súťaži).
 • 4.3.5. Realizácia výherných súťaží alebo rabatových akcií podľa príslušných podmienok pre výhernú súťaž alebo rabatovú akciu (právny základ zmluvné plnenie).
 • 4.3.6. Zaslanie newslettera sú súhlasom príjemcu prostredníctvom e-mailu, príp. SMS/MMS (právny základ: súhlas).
 • 4.3.7. Zachovávanie a ochrana našich práv (právny základ: náš oprávnený záujem na uplatnení a ochrane našich práv).

4.4. Registrácia

Ak chcete využívať služby, ktoré si vyžadujú uzatvorenie zmluvy, prosíme vás o registráciu. V rámci registrácie získavame osobné údaje potrebné na zdôvodnenie a plnenie zmluvy (napr. meno, priezvisko, dátum nariadenia, e-mailová adresa, príp. údaje o požadovanom spôsobe platby alebo majiteľovi účtu), ako aj ďalšie údaje na dobrovoľnej báze. Povinné údaje označujeme hviezdičkou *.

4.5. Log súbory

Pri každom použití internetu sa z vášho internetové-ho prehliadača automaticky odovzdajú určité informácie, ktoré ukladáme do takzvaných log súborov. Log súbory dočasne ukladáme na zisťovanie porúch a z bezpečnostných dôvodov (napr. na objasnenie pokusov o útok) a potom sa vymažú. Log súbory, ktorých ďalšie ukladanie na dokazovacie účely je potrebné, sa nevymažú až do definitívneho objasnenia príslušného prípadu a v jednotlivých prípadoch sa môžu odovzdať vyšetrovacím úradom. Log súbory sa (bez alebo bez úplnej IP adresy) používajú aj na účely analýzy; pozri odsek Analýza webových stránok. V log súboroch sa ukladajú predovšetkým nasledujúce informácie:
 • – IP adresa (adresa internetového protokolu) koncového zariadenia, z ktorého používateľ navštívil online ponuku;
 • – internetová adresa webovej stránky, z ktorej bola vyvolaná online ponuka (tzv. HTTP re-ferer);
 • – názov poskytovateľa služieb, prostredníctvom ktorého bola online ponuka navštívená;
 • – názov vyvolaného súboru, príp. informácie;
 • – dátum a čas, ako aj trvanie vyvolania;
 • – množstvo prenesených údajov;
 • – operačný systém a informácie o použitom internetovom prehliadači vrátane nainštalovaných doplnkov (napr. pre Flash Player);
 • – Stavový kód HTTP (napr. „požiadavka úspešná“ alebo „požadovaný súbor sa nenašiel“).

4.6. Deti

Táto online ponuka nie je určená deťom mladším ako 16 rokov.

4.7. Odovzdanie údajov iným zodpovedným miestam

Vaše osobné údaje odovzdáme iným zodpovedným miestam zásadne len vtedy, ak to je potrebné na zmluvné plnenie, ak máme my alebo tretie miesta oprávnený záujem na ich odovzdaní alebo ak na to existuje súhlas. Podrobnosti o účeloch spracovania a príslušných právnych základoch nájdete v odseku Účely spracovania a právny základ. Tretími stranami môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch. Ak sú údaje odovzdané tretím stranám na základe oprávneného záujmu, vysvetlí sa to v týchto upozorneniach o ochrane údajov. Okrem toho sa môžu údaje odovzdať iným zodpovedným miestam, ak by sme boli zaviazaní konať tak na základe zákonných ustanovení alebo vykonateľným úradným, príp. súdnym nariadením.

4.8. Poskytovateľ služieb (všeobecne)

Poverujeme externých poskytovateľov služieb úlohami, ako predaj a marketing, manažment zmlúv, realizácia platieb, programovanie, dátový hosting a služby hotline. Starostlivo sme vybrali týchto poskytovateľov služieb a pravidelne ich kontrolujeme, predovšetkým so zreteľom na to, či svedomito zaobchádzajú s údajmi, ktoré sú u nich uložené a či sú tieto údaje dostatočne zabezpečené. Všetkých poskytovateľov služieb sme zaviazali k dôvernosti a dodržiavaniu zákonných podpisov. Poskytovateľmi služieb môžu byť aj iné podniky skupiny Bosch.

4.8.1. Oznámenie o zásielke

Aby ste mohli dostať oznámenie o zásielke, odovzdáme vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo v rámci zmluvného plnenia spoločnosti - 94 MINUTES s.r.o., Bohunická 81, 619 00 Brno, Tel.: +420 516 116 396, www.94minutes.cz

5. Výherné súťaže alebo rabatové akcie


Ak sa zúčastníte našej výhernej súťaže alebo rabatovej akcie, potom použijeme vaše údaje na oznámenie o výhre a na účely reklamy našich výrobkov v rozsahu povolenom zákonom, príp. pokiaľ ste na to udelili svoj súhlas. Detailné informácie o výherných súťažiach alebo rabatových akciách nájdete v príslušných podmienkach účasti.

6. Použitie súborov cookies


V rámci prípravy našej online ponuky sa môžu používať súbory cookies a mechanizmy sledovania. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa pri návšteve online ponuky môžu uložiť na Vašom koncovom zariadení. Sledovanie (tracking) je možné za použitia rôznych technológií. Spracovávame informácie predovšetkým v rámci pixel technológie, resp. analýzy protokolovacieho súboru.

6.1. Kategórie

Rozlišujeme medzi súbormi cookies, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre technické funkcie online ponuky a medzi takými súbormi cookies a mechanizmami sledovania, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné pre technickú funkciu online ponúk. Využívanie online ponúk je vo všeobecnosti možné bez súborov cookies, ktoré neslúžia na technické účely.

6.1.1. Technicky potrebné súbory cookies

Pod pojmom technicky potrebné súbory cookies rozumieme súbory cookies, bez ktorých nie je zaručené technická príprava online ponuky. Tu spadajú napr. cookies, ktoré ukladajú údaje, aby sa zaručilo bezporuchové prehrávanie obsahov videí, resp. audio obsahov. Tieto súbory cookies sa po konci Vašej návštevy vymažú.

6.1.2. Technicky nepotrebné súbory cookies a mechanizmy sledovania

Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania používame iba vtedy, keď ste nám predtým poskytli Váš súhlas. Tieto súbory cookies a mechanizmy sledovania rozdeľujeme na dve pod kategórie:

6.2. Komfortné cookies

Tieto súbory cookies uľahčujú obsluhu a umožňujú tak komfortné surfovanie v rámci našej online ponuky, napr. v týchto súboroch cookies je možné uložiť Vaše nastavenia jazyka.

6.3. Marketingové cookies a mechanizmy sledovania

Všeobecne
Použitie marketingových cookies a mechanizmov sledovania nám a našim partnerom umožní zobraziť ponuky založené na Vašom záujme, ktoré sa zakladajú na analýze Vášho správania pri používaní:
- Štatistika:
Použitím nástroja Štatistika napríklad meriame počet Vašich vyvolaní stránky.
- Sledovanie konverzií (Conversion Tracking):
Naši partneri pre sledovanie konverzií uložia súbor cookie na Váš počítač („conversion cookie“), pokiaľ sa prostredníctvom zobrazenia príslušného partnera dostanete na našu internetovú stránku. Tieto súbory cookies spravidla strácajú svoju platnosť po 30 dňoch. Ak navštívite určité naše stránky a súboru cookie ešte nevypršala platnosť, dokážeme my a náš príslušný partner pre sledovanie konverzií rozpoznať, že určitý používateľ klikol na inzerciu a tak sa pre-smeroval na našu stránku. Informácie získané po-mocou súborov conversion-cookies slúžia na vytváranie štatistík konverzií a na zaznamenávanie celkového počtu používateľov, ktorí klikli na príslušnú inzerciu a boli presmerovaní na stránku opatrenú tagom na sledovanie konverzií.
- Sociálne pluginy (Social Plugins)
Na niektorých stránkach našej online ponuky sú zač-lenené obsahy a služby iných poskytovateľov (napr. Facebook, Twitter), ktoré na svojej strane môžu používať súbory cookies a aktívne komponenty. Bližšie informácie k sociálnym pluginom nájdete v odseku Sociálne pluginy.
- Retargeting
Tieto nástroje vytvárajú pomocou reklamných cookies, resp. reklamných cookies tretích osôb, takzvané webové majáky (web beacons) (neviditeľné grafiky, ktoré sa označujú ako pixel alebo počítacie pixely) alebo porovnateľné technológie používateľských profilov. Tieto slúžia na reklamu založenú na záujme, ako aj na riadenie častosti, s akou si používateľ prezerá určité inzercie. Osobou zodpovednou za spracovanie údajov v súvislosti s nástrojmi je príslušný poskytovateľ. Poskytovatelia nástrojov odosielajú informácie k hore uvedeným účelom prípadne aj tretím osobám. V tejto súvislosti prihliadajte na upozornenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa.
Prihliadajte, prosím, na to, že pri používaní nástrojov sa prípadne môže realizovať sprostredkovanie Vašich údajov príjemcovi mimo EHP, v ktorom neexistuje primeraná úroveň ochrany údajov podľa GDPR (napr. USA). Podrobnosti k tomu nájdete v nasledujúcom popise jednotlivých marketingových nástrojov.

6.3.1. Google Analytics

Názov: Google Analytics
Poskytovateľ: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Funkcia: analýza správania používateľov (vyvolania stránok, počet návštevníkov a návštev, stiahnutí), UX-Testing

6.3.2. New Relic Browser

Názov: New Relic Browser 
Poskytovateľ: New Relic, Inc., 188 Spear Street #1200, San Francisco, CA 94105, USA
Funkcia: Na účely sledovania používateľských skúseností a riešenia problémov so zákazníkmi alebo sťažností je potrebný prenos vašich osobných údajov vyššie uvedenému správcovi.

6.4. Správa súborov cookies a mechanizmov sledovania

V prehliadači a/alebo v našich nastaveniach súkromnej sféry môžete spravovať Vaše súbory cookies a nastavenia mechanizmov sledovania: Upozornenie: Vami vykonané nastavenia sa vzťahujú vždy iba na použitý prehliadač.

6.4.1. Vypnutie všetkých súborov cookies

Keď chcete vypnúť všetky súbory cookies, potom, prosím, prejdite do Vašich nastavení prehliadača a deaktivujte ukladanie cookies. Prihliadajte, prosím, na to, že sa tým môže obmedziť funkčnosť internetovej stránky.

6.4.2. Správa Vašich nastavení týkajúcich sa technicky nepotrebných cookies a mechanizmov sledovania

Keď navštívite naše internetové stránky, budete v úrovni pre cookie požiadaný, či nám udelíte Váš príslušný súhlas na používanie komfortných cookies a marketingových cookies, resp. mechanizmov sledovania. V našich nastaveniach súkromnej sféry môžete zrušiť už udelený súhlas s účinkom do budúcnosti alebo nám udeliť aj Váš súhlas v neskoršom čase.

7. Newsletter


7.1. Newsletter s prihlásením; právo na odvolanie

V rámci našej online ponuky môžete odoberať newsletter. Na tento účel používame takzvanú metódu double opt-in, pričom vám newsletter zašleme e-mailom, mobilnými oznamovacími službami (ako napr. WhatsApp), SMS správami alebo správami push až potom, ako nám kliknutím na odkaz v správe výslovne potvrdíte aktiváciu služby zasielania noviniek. Ak by ste sa neskôr rozhodli zasielanie newslettera zrušiť, odber môžete kedykoľvek ukončiť odvolaním svojho súhlasu. Odvolanie súhlasu pre odber newslettera zasielaného e-mailom sa uskutoční cez odkaz v newsletteri, príp. v nastaveniach správy príslušnej online ponuky. Alternatívne nás kontaktujte prostredníctvom údajov v odseku Kontakt.

8. Externé odkazy


Naša online ponuka môže obsahovať odkazy na internetové stránky tretích strán – s nami spojených poskytovateľov. Po kliknutí na odkaz už nemáme vplyv na získavanie, spracovanie a používanie prípadných osobných údajov, ktoré sa po kliknutí na odkaz prenesú na tretiu stranu (ako napríklad IP adresa alebo URL stránky, na ktorej sa odkaz nachádza), keďže konanie tretích strán, prirodzene, nie je pod našou kontrolou. Za spracovanie takýchto osobných údajov týmito tretími stranami nezodpovedáme.

9. Zabezpečenie


Naši pracovníci a nami poverení poskytovatelia služieb sú zaviazaní k mlčanlivosti a dodržiavaniu ustanovení použiteľných zákonov o ochrane osobných údajov. Príjmeme všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany a vaše údaje, ktoré spravujeme, chránené zvlášť pred rizikami neúmyselného alebo neoprávneného zničenia, pred manipuláciou, stratou, alebo zmenou prístupom neoprávnených osob k nim alebo ich neoprávneným poskytnutím. Naše bezpečnostné opatrenia sa technickým vývojom neustále zlepšujú.

10. Práva používateľov


Na uplatnenie vašich práv použite, prosím, údaje v odseku Kontakt. Prosím, zabezpečte, aby bola možná jednoznačná identifikácia vašej osoby.

Právo na informácie a vysvetlenie:

Máte právo dostať od nás informácie o spracovaní vašich údajov. Môžete si uplatniť právo na informácie so zreteľom na osobné informácie, ktoré o vás spracovávame.

Právo na opravu a vymazanie:

Môžete od nás požadovať opravu nesprávnych údajov a – ak sú splnené zákonné predpoklady – doplnenie alebo vymazanie vašich údajov. Neplatí to pre údaje, ktoré sú potrebné na účely zúčtovania a vedenia účtovníctva alebo podliehajú zákonnej povinnosti archivácie. Ak však nie je potrebný prístup k týmto údajom, ich spracovanie sa obmedzí (pozri ďalej).

Obmedzenie spracovania:

Môžete od nás požadovať – ak sú splnené zákonné predpoklady – aby sa spracovanie údajov obmedzilo.

Odmietnutie spracovania údajov:

Okrem toho máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme vaše údaje spracovávali. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odmietnutie priameho marketingu:

Okrem toho môžete kedykoľvek odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely („Odmietnutie reklamy“). Prosím, myslite na to, že z organizačných dôvodov môže dôjsť k tomu, že vaše odmietnutie a používanie vašich údajov v rámci už začatej kampane môže kolidovať.

Odmietnutie spracovania údajov pri právnom základe „oprávnený záujem“:

Navyše máte právo kedykoľvek odmietnuť, aby sme spracovali vaše údaje, pokiaľ sa opierajú o právny základ oprávneného záujmu. Spracovanie vašich údajov zastavíme s výnimkou prípadu, že máme – podľa zákonných predpisov – preukázateľné nutné dôvody na ich ďalšie spracovanie, ktoré majú prevahu nad vašimi právami.

Odvolanie súhlasu:

Ak ste poskytli súhlas na spracovanie vašich údajov, môžete ho kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať. Zákonnosť spracovania vašich údajov až do odvolania tým zostáva nedotknutá.

10.1. Prenášateľnosť údajov

Ďalej máte právo dostať údaje, ktoré ste nám poskytli, v bežnom štruktúrovanom elektronickom formáte, príp. – ak je to technicky realizovateľné – požadovať, aby tieto údaje boli odovzdané tretej strane.

10.2. Právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad

Máte právo na podanie sťažnosti na úrade pre dohľad nad ochranou údajov. Navyše sa môžete obrátiť na úrad pre dohľad nad ochranou údajov príslušný pre vaše bydlisko, príp. vašu spolkovú krajinu alebo na náš príslušný úrad pre dohľad nad ochranou údajov. Je to:

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Telefón: +421 2 323 132 14 (sekretariát)
WWW: http://www.dataprotection.gov.sk
E mail:ochrana@pdp.gov.sk

11. Zmena informácie o ochrane údajov


Vyhradzujeme si právo na zmenu našich bezpečnostných opatrení a opatrení na ochranu osobných údajov, ak to bude potrebné z dôvodu technického vývoja. V takýchto prípadoch vhodne prispôsobíme aj naše informácie o ochrane údajov. Prosím, pozrite si preto aktuálnu verziu našej informácie o ochrane údajov.

12. Kontakt


Ak nás chcete kontaktovať, zastihnete nás na adrese uvedenej v odseku „Zodpovedná osoba“.

Na uplatnenie svojich práv použite nasledujúci odkaz:
https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

Na oznámenie incidentov ochrany údajov použite nasledujúci odkaz:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Pre podnety a sťažnosti týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov odporúčame, aby ste sa obrátili na nášho referenta ochrany údajov:

Referent ochrany údajov
Oddelenie informačnej bezpečnosti a súkromia skupiny Bosch (C/ISP)
P.O.Box 30 02 20
0442 Stuttgart
NEMECKO
Alebo e-mail: DPO@bosch.com.

Koordinátor ochrany osobných údajov pre spoločnosť Bosch Group CZ a SK:
Ivo Fišer
Bosch Diesel s.r.o.
Pávov 121
586 06 Jihlava
Email: oou@cz.bosch.com

13. Dátum účinnosti


júl 2023